کيبل شورا

کيبل شوراګانو له ساده بوتونه ته د برېښنا د مزي او د لوړ سرعت مالومات په کیبل ته پیچلې harnesses وی.