کمپيوټر تجهیزات

د کمپیوټر په عام ډول کارول وسايلو کي بورډ، موږک، سکنر او نورو آخذه تجهیزات؛

د فرعي کټګورۍ لخوا لټون