د حافظې کارت، ماډلونو

SD کارت د ليک او لوست د واحد چپس microcomputer لوستلو او لیکلو SD کارت / TF کارت ته اشاره کوي.