د بریښنا د لوازمو - د بهرنۍ / داخلي (Off-بورډ)

بهرنۍ برېښنا د د بريښنا د ترمينل په تړاو په پرتله د نورو کرښه ده.