ر.ف / که او RFID

د راډیویی فریکونسی د (ر.ف) د الکترومقناطيسي فریکونسي چې کیدای شی په فضا radiated ده.